Aplikacija

Reklame

MARKO MARULIĆ: JUDITA

Judita je biblijska priča koja govori o Juditi, spasiteljici Jeruzalema iBožjeg naroda. Radnja se odvija za kraljevanja asirskog kraljaNabukodonozora. On je poslao ubilačke čete pod Holofernovim vodstvomda unište svakog tko mu se suprostavi. Utjeravši strah u kosti narodimatada poznatog svijeta, Holoferno dođe do Betulije. Tu mu se suprostaviBožji narod. Stoga se oni utaboriše i čekaše da im ponestane zaliha hranei vode. Tada Božja odabranica iz Izraelovog naroda sprečava uništenjesvog naroda.
Radnja “Judite” dijeli se na pet djelova:
1.Holofernov vojni pohod
2.Opsjedanje Betulije
3.Judita
4.Judita i Holoferno                                               
5.Pobjeda
Analiza Judite:
Judita vjeruje u Božje naume. Ona je čista i plemenita srca, jako jepobožna i bogobojazna. Vidjevši da je pred Izraelom još jedna kušnja ukojoj mnogi posustaju i okreću leđa Bogu, ona odlučuje učiniti nešto što bibez Božje pomoći bilo nemoguće. Ljubav prema Jahvi dala joj je snagu ihrabrost da ode među neprijatelje. Da bog nije bio na njenoj strani,sigurno bi je otkrili i ubili. No ona, vođena ljubavlju prema svom narodu iBogu, otkrila je svu svoju ljepotu i učinila ono što je smatrala svojomdužnoću.
1.Holofernov vojni pohod
Kralj asirski Nabukodonozor posla poziv svim pokrajinama na zapadu damu se pridruže u vojevanju protiv Arfaksada, kralja Medijaca. Alistanovnici zapadnih pokrajina ga s prezirom odbiše, ne iskazavši počastinjegovim glasnicima i otpremivši ih praznih ruku. Na to se Nabukodonozoružasno razbjesni i zakle se da će se krvavo osvetiti za taj neposluh.Najprije potuče kralja Arfaksada, ubije ga, rasprši mu vojsku i zauzmegradove, a nakon toga pobjednički počne kovati planove kako da provedeosvetu nad zapadnim pokrajinama. Tada dozva k sebi Holoferna, vrhovnogzapovjednika sve vojske i otpremi ga na zapad s mnoštvom od stodvadeset tisuća pješaka i dvanaest tisuća konjanika da prekriju zemljusvojim nogama, da otjeraju, pobiju i poruše sve što se porušiti dade.I razmili se silna Holofernova vojska kao skakavci, šireći užas i strah predsobom, paleći njive, pljačkajući stoku i ubijajući sve mlado. Silnoprestrašena zapadna plemena poslaše svoje glasnike da se predaju ipoklone Holofernu i stave mu na raspolaganje svoje živote i imovinu.Kad je ulazio u gradove, građani su padali pred njim ničice i zazivaliNabukodonozora kao Boga.
Kako su loše vijesti stizale u Judeju, tako sinovi Izraelovi započešepripreme za obranu iako su se tek bili vratili iz sužanjstva egipatskog.Zaposjeli su sva okolna brda i zapriječili brdski prijelaz kroz kojeg seulazilo u Judeju i koji je bio tako uzak da su se jedva dva čovjeka moglamimoići. Istovremeno, prikazaše žrtve Bogu, zazivali ga u pomoć damilostivo pogleda na svoj narod.
Čuvši o pripremama Izraelaca, Holoferno sazove svoje vojskovođe inamjesnike da ga obavijeste o tom nepokornom narodu koji se jedinoopire njegovoj sili. Tada mu sluga njegov, Ahior, vođa svih sinovaAmonovih, ispriča povijest tog naroda koji se odrekao bogova svojih otacai počeo štovati Boga nebeskog. Dok su štovali i slijedili svoga Boga, pratiloih je blagostanje i blagoslov, a kad su sagriješili protiv njega, padoše unemilost i ropstvo i pretrpješe mnoge nedaće.
On mu posavjetova da se prije napada na Judeju raspita žive li onitrenutno u slozi sa svojim Bogom jer u tom slučaju će ih taj vrlo moćniBog zaštititi od njihovih nasrtaja.
Holoferno se razljuti na taj savjet, smatrajući da nikakav Bog ne možespasiti Izraelce od njegove vojne sile. Ahiora ostave pod brdo Izraelcima iprepuste ga njima na milost i nemilost, ali ga oni ne ubiju već ga dovedupred svoje poglavare da ih izvjesti o Holofernovim planovima. Čuvši što imse sprema, svu noć dozivahu Boga Izraelova u pomoć.
2.Opsjedanje Betulije
Već sutradan Holoferno pokrene svu svoju vojsku da kazni drznike koji suse usudili suprostaviti se. Okupi svoje podanike i oni ga mudroposavjetovaše kako da najlakše iscrpi otpor sinova Izraelovih. Oni su se,naime, najviše uzdali u planinske uzvisine na kojima žive pa ih je teškodosegnuti mačevima i kopljima. Stoga je najbolje zaposjesti izvor vode iizlaze iz grada i strpiti se da žeđ i glad sami naprave svoje. Trideset i četiridana Izraelci izdržaše odmazdu, a onda počeše žene i djeca padati unesvijest od žeđi, a iznemogli ljudi ležaše po trgovima. Tada narod ode dogradskih starješina da zatraže od njih da predaju grad Holofernovimpljačkašima jer je bolje biti robom nego gledati smrt svoje djece i žena.Starješina ih zamoli da se strpe još samo pet dana i obrate još jednomBogu za pomoć. Ako Bog u to vrijeme ne izlije svoju milost na svojeponizne sluge, on će predati grad Holofernu.
3.Judita
Judita, udovica Manaše, dočula je riječi puka i doznala što je Ozija rekaonarodu i kako im se zakleo da će za 5 dana predati grad Asircima. A onaje bila bogobojazna i imala je vjere u Boga i stoga se usprotivi naroduBetulije i odluči se za rizik jer je znala da će joj Bog pomoći. Narod jeprihvatio njezinu odluku i ona je iduće večeri krenula na put doHolofernovog tabora. Na svom putu se moli Bogu da joj da snage da izvršisvoj plan.
4.Judita i Holoferno
Judita je nakon molitve Bogu skinula svoje udovičke haljine i obukla se usvečane haljine i ukrasila se nakitom. Kad je došla do gradskih vrata,gradske starješine su je blagoslovile i tako je ona, moleći se Bogu, otišla kHolofernu. Straži je rekla da je pobjegla od svog naroda jer se ne želepredati te da će reći Holofernu kako da osvoji grad bez da izgubi jednogčovjeka. I straže je odvede k Holofernu. Judita je došla pred Holoferna, aon joj je rekao da će joj spasiti život. Počela je hvaliti Nabukodonozora iHoloferna. Rekla je Holofernu da su Hebreji razgnjevili Boga počinivšinezakonje i da im ponestaje hrane i vode te da su u očaju počeli jestisvoju stoku koju im je Bog zabranio da jedu. Holofernu se svidješe teriječi, pa naredi da Juditi daju hrane, pića i dobar smještaj. Bilo joj jedopušteno da svaku večer izlazi na molitvu. Holoferno je pripremio gozbuza svoje časnike i pozvao i Juditu. Jela je i pila, a Holoferno je uživajući unjenu društvu popio više vina nego ikada u životu…
5.Pobjeda
Navečer su se časnici brzo povukli. Bagoa je otpravio šator izvana pošto jeotpravio svoga gospodara. Gozba se oduljila pa su svi otišli na počinak.Judita je ostala sama u šatoru s Holofernom usnulim od vina. Judita jerekla sluškinji da je čeka pred ložnicom kao i svakog dana jer će izaći namolitvu. Tada Judita reče: “Bože Izraelov, ojačaj me danas”. Tada iz svesnage dvaput udari Holoferna po vratu i odrubi mu glavu, trup mu seotkotrlja i strže zastor sa stupova. Judita potom izađe i glavu Holofernovupreda svojoj sluškinji koja je stavi u svoju torbu. Obje su zatim, poobičaju, izašle na molitvu. Vrativši se Judita kaže: “Hvalite Boga! Hvalitega! Hvalite Boga koji nije uskratio milost, nego je mojom rukom noćaspotukao neprijatelje naše!” Puk pade na zemlju i kaza u jedanglas: “Blagoslovljen da si Bože, koji si danas satro neprijatelja narodasvog.”
Citati:
“Idem k Holofernu da mu javim njihove tajne i da mu kažem kuda će moći
do njih, da ih svlada tako, te mu od vojske ne pogine nijedan čovjek”
Zbog ovih je riječi i svoje ljepote Judita stekla povjerenje i divljenjeHoloferna. Iz ovog citata možemo zaključiti koliko je hrabra, domišljata ioštroumna bila Judita kad je odlučila sama otići kod Holofernapredstavljajući se kao izdajica svoga naroda.
“Gospodine Bože Izraelov, ojačaj me danas”
Judita je bila pobožna žena i znala je da se ubojstvo protivi Božjimzakonima. Stoga je prije nego je ubila Holoferna tražila oprost i snagu odBoga.
“Hvalite Boga! Hvalite ga! Hvalite Boga koji nije uskratio milosti svoje kućiIzraelovoj, nego je mojom rukom noćas potukao neprijatelje naše.”
Ovim je riječima Judita svome narodu, Hebrejima, najavila svoj dolazak ipobjedu nad neprijateljem.
Dojam o djelu:
Judita je jedna izuzetno hrabra žena kojoj je toliko bilo stalo do svoga naroda da je odlučila riskirati svoj život za spas svog naroda. Poslužila se lukavstvom i laskanjem te svojom ljepotom da postigne povjerenje i divljenje Holoferna. Uzdala se u to da će joj Bog, u kojeg je toliko vjerovala, dati snagu da napravi sve to.

No comments:

Post a Comment