Aplikacija

Reklame

HOMER: ILIJADA
AUTOR: HOMER
NASLOV DJELA: ILIJADA

GLAVNI LIKOVI:
AHILEJ- sin božice Tetide i smrtnika. Polu božanski junak, nadljudskih sposobnosti, izuzetne snage i strastvene naravi, najbolji grčki junak pod Trojom. Bez njegove pomoći , Troja se ne može osvojiti, mora se pokoriti zapovjednicima pohlepnog Agamemnona stoga se povlači iz borbe nakon što mu je Agamemnon uzeo robinju Briseidu.(1.pokretačka snaga epa)
Ahilej se vraća u boj da osveti prijatelja Patrokla (2.pokretačka snaga epa).
U osvetničkom zanosu mrcvari Hektorovo tijelo, no na zapovijed bogova vraća ga kralju Prijamu (Hektorovu ocu i kralju Troje) koji u Ahileju budi humanost.

AGAMEMNON- Menelajev brat, Atrejev sin, vrhovni zapovjednik grčke vojske. On oduzima Ahileju robinju Briseidu zbog čega se ovaj povlači iz rata. Agamemnon je zbog svoje sebičnosti kriv za sve nevolje što je zadesila vojsku. Važniji su mu vlastiti ciljevi nego dobrobit naroda.

PATROKLO_ najbolji Ahilejev prijatelj, ističe se u borbi protiv Trojanaca, gine od ruke Apolona i Hektora.

Hektor- najveći trojanski junak, ubija Patrokla, te i sam gine od Ahilejeve ruke. Hektor umire ostavivši tako ženu Andromahu i sina u povojima te žalosnoga osa kralja Prijama.

U radnju djela tj. u rat se upliću bogovi koji štite one koje vole a namještaju smrt i nesreću onima koje ne vole.

PREGLED SADRŽAJA PO PJEVANJIMA:

1.PJEVANJE

- Homer zaziva boginju Muzu da mu pjeva o Ahilejevoj srdžbi koja traje 51 dan (INVOKACIJA=zazivanje muza)
-1. DAN- svećenik Hris s golemom otkupninom dolazi u nadi da će otkupiti svoju kćer koju je zarobio Agamemnon
-svi su Ahejci htjeli vratiti KILU- starčevu kćer no Agamemnon vrijeđa starca i tjera ga
-tada u srdžbi svećenik Hris moli boga Apolona da se osveti Ahejcima :
''Tvojim strijelama moje naplati Danajcima suze''

-3.-9.dan Apolon šalje kugu svojim strijelama na grčku vojsku
- 10.dan Ahilej saziva skupštinu kako bi saznali zašto je bog Apolon srdit na njih
-Prorok Kalhant ustaje i govori kako će Apolonova srdžba nestati kada vrate Hrisu njegovu kćer
-Tada se Ahilej i Agamemnon svađaju i međusobno vrijeđaju, jer Agamemnon srdito odbija vratiti Kilu te prijeti da će uzeti Ahilejevu Briseidu.
-Tada se Ahileju ukazuje božica Atena koja ga spriječi da potegne mač na kralja
-U ljutnji Ahilej proklinje Agamemnona
-Ustaje stari Nestor iz Pila,savjetuje im da se pomire, ali Ahilejovu je srdžba bila odviše velika pa se on zaklinje da nikada više neće ratovati za Agamemnona.
-Ahejci vraćaju Hrisu kćer i prinose Apolonu žrtvu
-Agamemnon uzima Ahileju robinju Briseidu što ju je dobio na dar od Ahejaca
-Ahilej ljut i razočaran kroz plač pripovijeda majci Tetidi što se dogodilo. Tetidino se srce slama i on pristaje da će otići Zeusu.

-12.dan Tetida moli Zeusa da pomaže Trojancima sve dok se Agamemnon ne ispriča Ahileju
-Hera kojoj su i Agamemnon i Ahilej bili dragi, razljuti se jer joj Zeus nije htio reći zašto ga je Tetida posjetila

6. pjevanje

-Ahejci vode bitku dok su Trojanci u velikoj stisci
-Helena savjetuje Hektoru da se vrati u grad te pošalje žene u Atenin hram da se mole za pomoć i milost
-Trojanski junak Glauk i grčki junak Diomed sukobljavaju se u boju i kroz razgovor otkrivaju da su unuci dvaju slavnih ratnika koji su ujedno bili i prijatelji
(zanimljivo je kako Homer spominje kao Glauko poklanja Diomedu zlatno a za uzvrat dobiva mjedeno oružje- ''...gdje Diomedu dade zlatno oružje za mjedeno-njegovo bješe goveda sto vrijedno,a ovoga goveda devet'')- U ovom pjevanu pjesnik pripovijeda na vrlo opširan način Glaukovo porijeklo
-Hektor obilazi majku i šalje ju u Atenin hram, zatim grdi brata Parisa i zove ga u boj,a onda odlazi u susret prelijepoj ženi Andromahi i malomu sinu.
-Andromaha moli Hektora da ne odlazi u boj, a on najviše strahuje kako će nju neprijatelji zarobiti i odvesti u ropstvo ako izgube rat.

16. pjevanje

-Patroklo plačući dolazi k Ahileju žaleći zbog sudbine mnogih junaka
-Ahejci stalno gube bitke jer Ahilej ne želi stupiti u rat
-Patroklo kori Ahileja koji zbog svoje srdžbe ne želi ući u boj;dopušta da pogibaju grčki junaci,a i sami Odisej i Agamemnon su ranjeni
-Patroklo moli Ahileja da ga stvai na čelo Mirimidonaca te da mu dade svoj oklop kako bi ga možda Trojanci zamjenili s njim i tako se prestrašili.
-Ahilej odobrava Patroklov zahtjev i savjetuje mu da se ne udaljava od opkopa grčkog tabora i da ne ide do zidina Troje.
-Homer opet zaziva muze, ovaj put da mu pjevaju o boju Ahejaca i Trojanaca
-Ahilej ustaje i požuruje Patrokla da se naoruža, moli Zeusa da podari u boju Patroklu slavu ali da se iz boja vrati živ
-Patroklo se primiče zidinama Troje i želi ubiti Hektora,ali Hektora spašavaju besmrtni konji
-Patroklo ubija mnoge ratnike i tada se na njega zaleti Zeusov sin Sarpedon. Zeus pokušava spasiti svoga sina ali ga spriječava Hera i tako Sarpedon pogiba.
-Glauko moli Apolona da mu izliječi smrtnu ranu i tada odlazi do Hektora sa mu kaže da je Sarpedon poginuo.
-Zeus spušta maglu, a boj postane još krvaviji, a Apolon odlazi po Sarpedonovo tijelo da ga časno pokopa.
- Apolon uzevši lik Hektorova ujaka potiče Hektora da ubije Patrokla
-Apolon u borbi ranjava Patrokla oštrim kopljem i on bježi u gužvu. Tamo ga pronalazi Hektor kojem Patroklo govori da će ga Ahilej ubiti.
-Patroklo umire,a Hektor se vraća u boj.

18. pjevanje

-Kad Ahilej sazna za Patroklovu smrt, želi počiniti samoubojstvo
-Tada dolazi Tetida i obećaje mu da će mu ona nabaviti novo oružje od Hefesta kako bi mogao otići u boj osvetiti prijatelja
-Ahilej se po Herinu nalogu popne na opkup i glasno krikne a Trojanci se prestraše i pobjegnu
- Hektor se odbija povući u grad iako mu je tako savjetovano

24.pjevanje

-Ahilej nakon Hektorove smrti svakodnevno povlači i mrcvari njegovo tijelo vezano za kola oko Patroklova groba
-Prijama- Hektorova oca i kralja Troje kroz grčku vojsku provodi Hermo i ostavlja ga ispred Ahilejeva šatora
-Prijam ulazi u šator i moli Ahileja da mu da Hektorovo tijelo
Prijam i Ahilej plaču zajedno. Prijam plače za sinovima a Ahilej za ocem i Patroklom.
-Ahilej daje Prijamu Hektorovo tijelo, a prijam njemu daje veliku odštetu.
Prijam i Ahilej zajedno večeraju diveći se jedan drugome
-Ahilej i Briseida zajedno legnu u šator a Prijam na trijem
Kad se Prijam vrati s Hektorovim tijelom u Troju, oplakuju ga žena Andromaha, majka Hekuba i djeveruša Helena.
.Potom spaljuju njegov leš na lomači...
ILIJADA JE PISANA HEKSAMETRIMA. TO JE EP POVIJESNE TEMATIKE S MITOLOŠKIM ELEMENTIMA. HOMER UPOTREBLJAVA FORMULAIČNE IZRAZE ILI UČESTALE EPITETE (Brzonogi Ahilej, sjajnooka Briseida...)
Što se tiče ostalih stilskih obilježja epa koristi se polisindeton, prebacivanje, opkoračenje, inverzija te slavenska antiteza.
SLAVENSKA ANTITEZA(pitanje-negacija-odgovor).


II. verzija

Bilješke o piscu:

Homer je bio slijepi grčki pjesnik. Najvjerojatnije je živio u 12. stoljeću prije Krista u Smirni. Vrlo je vjerojatno da je napisao dva najveća antička epa: Ilijadu i Odiseju, iako mnogi osporavaju mogućnost da je on autor tih djela. Iako veliki pjesnik, radio je kao dvorski pjevač ili pripovjedač. Novija istraživanja upućuju na to je da je živio u 9. stoljeću prije Krista i bio zemljoradnik.

Likovi:

Ahilej, Agamemnon, svećenik Hriso, Briseida, Hektor, Apolon, Hera, Zeus, Patroklo, Tetida, Hefest, Atena, Heraklo, Prijam…


Sadržaj:

I pjevanje

Nakon devet godina ratovanja između Ahejaca (grka) i Trojanaca odluka o pobjedniku nikako ne pada. Razorivši jedan grad u borbi protiv trojanskih saveznika Ahil je u ropstvo poveo i kćerku Apolonova svećenika Hrisa, Briseidu. Ona je pripala kralju Agamemnonu. Njezin otac donio je otkupninu ne bi li mu Agamnemon vratio kćer. Nakon pogrdnog odbijanja svećenik Hris zamoli njegovog zaštitnika boga Apolona da kazni Ahejce. Apolon usliša Hrisovu molitvu, te pošalje svoje nevidljive strijele. Tko god je bio pogođen umro bi od kuge. Devet dana padale su strijele po Ahejcima. Zbog tog napada boga Apolona biva sazvana Narodna skupština na kojoj Agamnemon sazna uzrok Apolonove ljutnje, te u zamjenu za svećenikovu kćer on traži Ahilovu robinju Briseidu, čim je vrlo rasrdio Ahila koji više ne želi pomagati ahejskoj vojsci. Nakon što mu biva oduzeta Briseida Ahil tužno zaziva majku Tetidu i moli je za pomoć. Kako bi mu pomogla, Tetida odlazi na Olimp te se tuži Zeusu zbog svog sina Ahila. Zeus odluči kazniti Ahejce neuspjehom u njihovom boju protiv Trojanaca, no na tu Zeusovu odluku božica Hera, Zeusova žena strašno se uzbuni, no Zeus ne posustaje od svoje odluke.

VI pjevanje

Ahejci jačaju i pobjeđuju Trojance koji su stjerani sve do zidina Troje. Hektor kaže majci Hekabi neka ona i druge žene idu u hram boginje Atene uz prinos potrebnih žrtava i neka je mole za pomoć, da ih obrani od Ahejaca, a posebno od junaka Diomeda i strašnog Ahileja. Stoga su one krenule. Na bojišnici, iz dviju vojska izlaze junaci, grčki Diomed i trojanski Glauk. Žele se boriti jedan protiv drugog ali se prepoznaju kao unuci dvojice junaka, pobratima. Stoga odustaju od borbe i prijateljski se razilaze. Hektor odlazi kod svoje žene Andromahe i oprašta se s njom prije nego otiđe u boj. Hektor i njegov brat Paris odlaze u boj.

XVI pjevanje

Nakon što izgubiše sve junake Ahejci su se našli u veoma teškoj situaciji i bili su pred porazom, te Patrokolo moli Ahileja da mu pomogne ili da ga pusti da vojska predvođena njim napadne Trojance. Ahilej ga pusti davši mu svoje oružje u pridruživši mu Mirmidonce, no preporuči mu da se odmah odagnavši Trojance od lađa vrati da se ne bi bogovi naljutili. Vidjevši Patrokola u Ahilejevom oružju s Mirmidoncima Trojanci su pobježali misleći da je to Ahilej. Patrokolo je junački s vojskom udario na Trojance te ubije vojvodu Sarpendona, te pokuša osvojiti i Troju. Došavši pred zidine grada pokušao je da se popne na gradske zidine i tri puta biva odbijen od Apolona. Četvrti puta Apolon ga oštro upozori te se Patrokolo povuče od straha prema Apolonovom gnjevu. Apolon nagovori Hektora da krene u napad. U borbi između Patrokola i Hektora Apolon udari Patrokola u leđa te ga onesvijesti. Patrokola je prvi ranio Euforo kopljem u leđa. Patrokolo teško ranjen jedva se dovuče do svoje čete, te pade na pod i Hektor ga ubije.

XVIII pjevanje

Ahilej saznaje za Patroklovu smrt i tuguje za prijateljem. To čuje njegova majka Tetida i dođe utješiti sina, te mu kaže da ne ide u boj bez oružja jer će ona zamoliti Hefesta da mu napravi novo oružje. Tetida odlazi na Olimp i moli Hefesta da Ahileju iskuje novo oružje. Hefest pristaje i počne kovati novo oružje. Te noći Trojanci još jednom pokušaju oteti Patroklovo tijelo, ali Hera šalje Irida s porukom za Ahileja i kaže mu da se samo pojavi na opkopu kako bi se Trojanci uplašili. Ahilej se prošeta opkopom, a Trojanci uplašeni bježe, pa Ahejci konačno donesu tijelo Patroklovo Ahileju. Spustila se noć i Trojanci vijećaju. Pulidamas, prorok, predlaže da se preko noći svi vrate u grad, jer bi inače bili previše izloženi, s obzirom na to da se Ahilej vratio. Hektor i ostali ljudi, nisu željeli poslušati njegov pametni savjet, već su ostali vani.

XXIV pjevanje

Svako jutro Ahilej žali Patrokla i vuče Hektorovo tijelo oko njegova groba. Bogovima to napokon dosadi i Zeus pošalje Tetidu Ahileju, da mu kaže da mora predati Hektorovo tijelo njegovom ocu Prijamu, a Iridu pošalje Prijamu da mu kaže da otkupi Hektorovo tijelo. Prijam s kolima dolazi u ahejski tabor, gdje moli Ahileja da mu preda sinovo tijelo za bogate darove. Ahilej pristaje, te Prijam ostaje preko noći i ujutro se vraća u Troju sa sinovim tijelom. Trojanci oplakuju Hektora i dvanaestog dana ga spale na lomači.

Mjesto i vrijeme radnje:

Okolica grada Troje oko 12. stoljeća prije Krista

Analiza likova:

Ahil

Sin kralja Peleja i morske božice Tetide, ahejski junak, hrabar, neustrašiv, uvijek spreman na borbu.

Zeus

On je u Grčkoj vrhovni Bog svih bogova i ljudi. U Ilijadi stoji na strani Trojanaca, ali samo zato što ga je za to zamolila Ahilejeva majka Božica Tetida. Zeus je mudar i pravedan, ali sputan svojim položajem ne može doći do punog izražaja.

Apolon

Mladi Bog sunca, svjetlosti i proroštva. Veliki je prijatelj i pomagač Trojanaca, a posebno Hektora, kojeg je osobno više puta spasio od Ahileja.

Atena

Božica mudrosti i rata, a bori se na strani Ahejaca. Povremeno u postizanju svojih ciljeva ne postupa najpoštenije, no u većini situacija ipak postupa pošteno.

Hefest

Bog vatre i kovačkog zanata. Bio je jedan od rijetkih bogova koji se nisu izravno umiješali u Trojanski rat. U 1. pjevanju se dokazao kao mirotvorac bar nakratko pomirivši Zeusa i Heru.

Hera

Zeusova žena, zaštitnica obitelji. Podržava Ahejce i udružuje se s Atenom.

Tetida

Boginja mora i majka Ahileja. Vrlo snažno se zauzima za svaku sinovu želju i dokazuje svoje poštenje pri svakoj pojavi u radnji, mada nekada daje prednost majčinskoj ljubavi.

Agamemnon

Kralj Mikene i vrhovni zapovjednik ahejskih snaga pred Trojom. Svojom škrtošću je izazvao bijes Boga Apolona i ustvari započeo Ilijadu. Poslije u 18. pjevanju mijenja svoj stav prema Ahileju, jer je napokon uvidio što je učinio. Lakom, voli naređivati.

Hektor

Najveći trojanski junak. Bio je prilično svojeglav (to ga je na kraju koštalo glave), ali se barem borio za ono u što je najčvršće vjerovao – domovinu. Hrabar, glavna trojanska snaga.

Patroklo

Ahilejev najbliži prijatelj. Odrasli su zajedno i bili su nešto kao pobratimi. Njegova odanost domovini i Ahileju prikazana je u 16. pjevanju, gdje željan borbe za domovinu ipak traži Ahilejevo dopuštenje za odlazak u boj. Hrabar, borben, vjeran, prijatelj i suborac.

Prijam

Kralj Troje. Njegova ljubav i dobrota se najviše ističu u 24. pjevanju pri molitvi Ahileju da mu vrati sinovo tijelo.

Dojam o djelu:

Kao običnog čovjeka, s malo interesa za ovakva stara književna djela, ne mogu reći da me Ilijada iskreno oduševila. Čak mislim da bi se mnogi složili sa mnom da je pomalo dosadna. Kao ratni ep većinom se temelji na mržnji i ubijanju. Dugi opisi borbi pogotovo u 16. pjevanju i dalje prilično su dosadni i vrlo razvučeni. S druge strane nije sve baš tako crno, jer ipak se pojavljuje i tračak ljubavi, a to se najjasnije očituje u 24. pjevanju gdje Prijam s poštovanjem prilazi ubojici svoga sina Ahileju, a on potpuno zaboravlja na srdžbu prema Hektoru i Trojancima i ugošćuje Prijama. Isto tako postoji i majčinska ljubav za sina koju Tetida iskazuje u molitvama Zeusu i Hefestu. Sve u svemu Ilijada me višestruko nadilazi svojim stilom, koji još uvijek nisam u potpunosti usvojio i protumačio, pa zbog toga ni ne mogu biti potpuno objektivan u vrednovanju djela.

No comments:

Post a Comment